SOpimusehdot

Sopimusehdot


Alla olevia sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin palveluihimme, ellei erikseen tehdä erillistä sopimusta ehdoista.


Soveltaminen

Nämä sopimusehdot sovelletaan Tmi Aurojärven (Palveluntarjoaja) toimittamiin palveluihin (Palvelu), jollei erikseen ole kirjallisesti sovittu muuta. Sopimuksen osapuolet ovat palveluntarjoaja ja asiakas. Asiakas sitoutuu noudattamaan sopimusehtoja ja käyttäessään palveluitamme hyväksyy ne.


Ilmoitamme aina kirjallisesti asiakkaille sopimusehtojen muutoksista ja ne pitää hyväksyä käyttäjätililtä erikseen tai kirjallisesti. Hyväksymättömät sopimusehdot johtavat tilin sulkuun niin kauan, kun asiakas käy hyväksymässä muuttuneet sopimusehdot.


Voimassaolo

Ehdot ovat astuneet voimaan 26.2.2021 klo 00:00 ja ovat voimassa toistaiseksi, korvaten aiemmat sopimusehdot.


Palvelun toimittaminen asiakkaalle

Palveluntarjoaja (Tmi Aurojärvi) toimittaa asiakkaan hakemuksen perusteella tunnukset hakemuksessa pyydettyyn palveluun. Palvelulla on 14 vuorokauden kokeiluaika ja palveluntarjoaja ei aloita laskuttamista kokeiluajan päätyttyä automaattisesti, vaan pyytää siihen asiakkaalta suostumuksen palvelun jatkamisesta maksullisena. Mikäli asiakas ei halua tässävaiheessa pysyä palvelussa, hänen tilinsä poistetaan kaikkine tietoineen. Mikäli asiakas haluaa jatkaa palvelun käyttöä, ilmoitetaan hänelle siitä kirjallisesti laskutuksen alkamisesta. Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa asiakkaan käyttäjätunnuksia ja salasanoja.


Palveluntarjoajalla on oikeus käyttää alihankkijoita tai muita sopimuskumppaneita palveluiden toimittamisessa.


Palveluiden sisältö

Palveluntarjoajalla on oikeus tuottaa ja tarjota palvelut katsomallaan parhaalla tavalla. Palvelut ovat yksilöityjä ja niistä kerrotaan erillisissä palvelukuvauksissa, mitä palvelussa on todella paljon tarjolla. Palveluntarjoaja varaa oikeuden muuttaa palveluita ja niiden sisältöä, edellyttäen kirjallista ilmoitusta asiakkaalle.


Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa sisältöä myös tiedottamatta asiaa. Tällaisia tilanteita voivat olla esimerkiksi tietoturvallisuuteen ja muuhun akuuttiin asiaan liittyvät muutokset. Muutokset ilmoitetaan siis jälkikäteen ja asiakas saa niistä ilmoituksen kirjallisesti.


Mikäli Palvelun muutokset edellyttävät muutoksia Asiakkaan laitteisiin tai ohjelmistoihin, vastaa Asiakas omalla kustannuksellaan tällaisista muutoksista. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelun muutosten Asiakkaalle mahdollisesti aiheuttamista haitoista.


Palveluntarjoajan vastuut ja velvoitteet

Palveluntarjoajan vahingonkorvausvelvollisuus on yhteensä enintään kyseisen Palvelun yhden (1) kuukauden palvelumaksuja vastaava rahamäärä. Palveluntarjoaja ei vastaa välillisistä tai epäsuorista vahingoista kuten esimerkiksi saamatta jääneestä voitosta, tuotannon tai liikevaihdon vähentymisestä tai keskeytymisestä aiheutuneista vahingoista tai kolmannelle osapuolelle olevien velvoitteiden täyttämättä jäämisestä tai muusta ennalta arvaamattomasta vahingosta. Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaan tietojen tai tiedostojen tuhoutumisesta, katoamisesta tai muuttumisesta ja tästä aiheutuneista vahingoista ja kuluista, kuten tiedostojen uudelleen luomisen aiheuttamista kustannuksista. Vastuunrajoituksia ei sovelleta tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella aiheutettuihin vahinkoihin.

Mikäli palvelussamme ilmenee erroreita, vikoja ja virheitä, on asiakas velvollinen ilmoittamaan niistä ja palveluntarjoaja ilmoittamaan asiakkaalle tehdyt toimenpiteet kohtuullisessa ajassa. Asiakkaan tulee reklamoida kirjallisesti (7) päivän kuluessa havaitusta virheestä, niin palveluntarjoaja korvaa tapahtuman seuraavaan laskuun haluamallaan summalla.


Palveluntarjoaja ei vastaa Asiakkaan Palvelussa olevasta tietosisällöstä tai tietosisällön toimivuudesta. Palveluntarjoajalla ei myöskään ole velvollisuutta korjata Virhettä, joka on aiheutunut Asiakkaan omasta toiminnasta, esimerkiksi väärinkäytöksistä tai Palvelun virheellisestä tai sopimuksenvastaisesta käytöstä tai Asiakkaan tekemästä tai kolmannella osapuolella teettämästä muutoksesta tai korjauksesta.


Palveluntarjoaja ei vastaa tietoverkosta tai muualta tulevasta Asiakkaaseen tai Asiakkaan tietojärjestelmiin ja laitteisiin kohdistuvasta häirinnästä, luvattomasta käytöstä tai näihin rinnastettavasta toiminnasta. Palveluntarjoaja ei vastaa virusten aiheuttamista häiriöistä tai vahingoista tai Virheistä.


Palveluntarjoaja ei vastaa Virheistä tai toimintakatkoista, jotka aiheutuvat ylivoimaisesta esteestä (force majeure) tai kolmansien osapuolien toiminnasta kuten esimerkiksi kolmansien osapuolten verkoissa tai ohjelmistoissa esiintyvistä ongelmista tai muista virheistä.


Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää Palvelun tuottaminen tilapäisesti, mikäli se on tarpeellista asennus-, korjaus-, huolto- tai muiden töiden vuoksi, Palveluun kohdistuvan tietoturvauhan vuoksi tai jos laki tai viranomaismääräys tätä edellyttää. Palveluntarjoaja pyrkii minimoimaan katkoksen keston ja tiedottamaan siitä Asiakkaalle mahdollisuuksien mukaan etukäteen. Palveluntarjoaja myös hyvittää kaikki katkoksessa olleet päivät asiakkaalle seuraavaan laskuun. Palveluntarjoaja varaa oikeuden päättää hyvityksen suuruudesta ja voi myös kieltäytyä hyvittämästä, jos katkos on ollut lyhytkestoinen.


Asiakkaan vastuut ja velvoitteet

Asiakas sitoutuu säilyttämään salasanojaan ja tunnuksiaan asianmukaisesti ja tietoturvallisuuden huomioon ottaen. Palveluntarjoajan tukipalvelusta on saatavilla ilmaisia vinkkejä salasanojen ja tunnuksien turvalliseen säilyttämiseen. Palveluntarjoaja huolehtii kuukausittain salasanojen vaihdosta ja ilmoittamisesta sähköiseen järjestelmään. Jos asiakas vaihtaa kuukausittaisen salasanan vaihdoksen jälkeen salasanansa, on hän velvollinen luomaan siitä turvallisen ja vaikeasti arvattavan. Salasanoja ja tunnuksia palveluntajoajan palveluihin ei saa luovuttaa muille ja ne ovat asiakkaalle henkilökohtaiset. Mahdollisista väärinkäytöksista palveluntarjoajalla on oikeus sulkea asiakkaan palvelu väliaikaisesti.


Asiakas vastaa täysin palveluun siirretyistä tiedostoista, sisällöstä ja niiden laillisuudesta. Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa laiton, sopimaton ja hyvän maun vastainen materiaali asiakkaan palvelusta. Asiakas sitoutuu täysin noudattamaan lakia lisätessään sisältöä palveluun. Sopimusehtojen rikkominen johtaa tilin sulkemiseen pysyvästi.


Palveluntarjoaja ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaan menettämiä tietoja, mitä palveluun on ladattu.


Palveluntarjoajalla on oikeus tarkastella asiakkaiden palveluiden verkkoliikennettä ja palvelut voidaan siirtää ilmoittamatta asiakkaalle asiasta mitään. Siirrolla tarkoitetaan sitä, että palveluntarjoaja siirtää paljon kaistaa vievän sivuston erilliselle palvelimelle, jossa sivusto toimii paremmin ja muiden asiakkaiden palvelut nopeutuvat.


Palveluntarjoaja ei vastaa mistään materiaalista, johon Asiakas pääsee Palvelun kautta. Asiakas vastaa tiedostojen, sähköpostien sekä muun materiaalin varmuuskopioinneista. Palveluntarjoaja ei takaa tiedon säilymistä Palvelussa. Asiakas on velvollinen huolehtimaan tietoturvasta, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu.


Asiakas on velvollinen lukemaan Palvelua ja siihen mahdollisesti tulevia muutoksia koskevat Palveluntarjoajan toimittamat tiedotteet sekä toimimaan niiden mukaisesti. Tiedotteet voidaan julkaista Palveluntarjoajan www-sivuilla tai toimittaa Asiakkaalle muulla tavalla.


Maksut

Palveluntarjoaja laskuttaa palvelun ainoastaan laskulla. Muita maksutapoja ei ole toistaiseksi käytössä. Laskun palveluntarjoaja toimittaa sähköiseen järjestelmään, asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen ja tarvittaessa paperiversiona postitse, mikäli asiakas näin erikseen vaatii.


Lasku tulee maksaa eräpäivään mennessä. Maksun ollessa myöhässä 10 päivää, on palveluntarjoajalla oikeus sulkea asiakkaan tili väliaikasesti maksun saamiseksi. Mikäli maksu on myöhässä yli 45 päivää, on palveluntarjoajalla oikeus poistaa asiakkaan palvelu pysyvästi ja irtisanoa sopimus välittömästi.


Palvelun irtisanominen

Toimintamme perustuu joustavuuteen, joten irtisanomisen voi kirjallisesti tehdä milloin vain ja sopimus päättyy välittömästi ilmoituksen saavuttua. Mikäli irtisanottaessa asiakkaalla on maksamattomia laskuja, niin ne tulee maksaa eräpäivään mennessä.


Palveluntarjoajalla on oikeus irtisanoa palvelu / sopimus milloin vain. Palveluntarjoaja on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle palvelun sulkemisesta 1 kuukausi ennen sulkemista. Sulkemisen syy on ilmoitettava asiakkaalle kirjallisesti.


Voimassaolo

Sopimuksen voimassaolo alkaa siitä päivämäärästä, jolloin palveluntarjoaja luovuttaa tunnukset asiakkaan käyttöön. Sopimus on voimassa niin kauan, kun palveluntarjoaja tai asiakas irtisanoo palvelun.


Jälleenmyynti

Jälleenmyynti on sallittua ainoastaan heille, jotka ovat tehneet erillisen sopimuksen palveluntarjoajan kanssa tuotteiden jälleenmyynnistä.


Muut ehdot

Asiakas sitoutuu pitämään luottamuksellisina kaikki tähän sopimukseen, Palveluun ja sen hinnoitteluun liittyvät tiedot. Asiakas vastaa siitä, että hänen palveluksessaan toimivat työntekijät, alihankkijat sekä muut Palveluun kuuluvat tahot noudattavat näitä ehtoja. Salassapitovelvollisuus on voimassa myös sopimuksen päättymisen jälkeen.

Omistusoikeus ja kaikki immateriaalioikeudet Palveluun ja siihen liittyvään dokumentaatioon sekä niiden kopioihin, muutoksiin ja käännöksiin kuuluvat Palveluntarjoajalle tai kolmansille osapuolille.


Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta tai Palvelua kolmannelle osapuolelle ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.
Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimus tai Palvelu kolmannelle osapuolelle sekä muuttaa sopimuksen tai palvelukuvauksen sisältöä.

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla. Mikäli tämä ei ole mahdollista, käsitellään erimielisyydet Pohjanmaan käräjäoikeudessa.


Olitko tyytyväinen lukemaasi?
Kiinnostuitko palvelun aloittamisesta?
Lisätietoja voit soittaa numerosta 046 843 7486
Siirry tilaamaan webhotellia 6,20€ / kk